Read نظریه نظم خودانگیخته by Norman P. Barry خشایار دیهیمی Online

نظریه نظم خودانگیخته

علیرغم پیچیدگی جهان اجتماعی، که به نظر میرسد سد راه وجود تنظیماتی است که بتوان با مشاهده تجربی مشخصشان کرد، یک نظم فرضی هست که میتوان آن را از دل گرایشها، اعمال و عقاید افراد استخراج کرد و این نظم قدرت توضیحی زیادی هم دارد. آنچه در نظریه نظم خودانگیخته بسیار مهم است این است که نهادها و ورزههایی که این نظریه مورد بررسی و پژوهش قرار میدهد نوعی از الگوهای دارای اسکلت مناسب راعلی‌رغم پیچیدگی جهان اجتماعی، که به نظر می‌رسد سد راه وجود تنظیماتی است که بتوان با مشاهده تجربی مشخصشان کرد، یک نظم فرضی هست که می‌توان آن را از دل گرایش‌ها، اعمال و عقاید افراد استخراج کرد و این نظم قدرت توضیحی زیادی هم دارد. آنچه در نظریه نظم خودانگیخته بسیار مهم است این است که نهادها و ورزه‌هایی که این نظریه مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهد نوعی از الگوهای دارای اسکلت مناسب را از خود بروز می‌دهند که به نظر می‌رسد حاصل کار یک ذهن طراح توانای همه‌چیزدان است، در حالی که عملا و در واقع حاصل جمع خودانگیخته عمل ذاتا هماهنگ میلیون‌ها فردی است که اصلا قصد نداشته‌اند به چنین نظم‌هایی در کل برسند. توضیح این گونه الگوهای اجتماعی، از زمان آدام اسمیت، نامی پیداکرده‌است:((دست نامرئی)). در این نظم، انسان به سمت یاری رساندن به تحقق اهدافی رانده می‌شود که اصلا قصد و نیتش را نداشته است. مدعای نظریه نظم خودانگیخته این است که ساختارهای کلی حاصل جمع اعمال افراد است....

Title : نظریه نظم خودانگیخته
Author :
Rating :
ISBN : 9789641850342
Format Type : Paperback
Number of Pages : 111 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

نظریه نظم خودانگیخته Reviews